Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
05.06.2020 - 08:21

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   35.32 ºC
Kesseltemperatur   50.93 ºC
CO2   18.00 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    0 kWh / Solarpumpe aus

Solarpumpe   aus
Kollektortemperatur   23.9 ºC
Solarspeicher   43.3 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   0 kWh
Solarertrag heute   0 kWh
Solarertrag gesamt   49637.04 kWh

Gastherme    Standby / 13.7 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  13.7 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   2157
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   46.3 ºC

Puffer    45 %

Pufferladung   45 %
Puffer Oben   64.99 ºC
Puffer Mitte   45.78 ºC
Puffer Unten   44.39 ºC

Heizkreis 1    22.1 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 1 Soll   18.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   22.1 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   26.2 ºC
Betriebsart   Sparen

Heizkreis 2    20.9 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 2 Soll   21.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   20.9 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   26.7 ºC
Betriebsart   Heizen
X
X
X
X
X
X
X