Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
16.10.2019 - 01:52

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   36.27 ºC
Kesseltemperatur   44.53 ºC
CO2   18.02 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    0 kWh / Solarpumpe aus

Solarpumpe   aus
Kollektortemperatur   11.2 ºC
Solarspeicher   42.3 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   0 kWh
Solarertrag heute   0 kWh
Solarertrag gesamt   45233.953 kWh

Gastherme    Standby / 11.4 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  11.4 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   1986
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   32.7 ºC

Puffer    38 %

Pufferladung   38 %
Puffer Oben   51.13 ºC
Puffer Mitte   49.58 ºC
Puffer Unten   45.42 ºC

Heizkreis 1    21.5 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 1 Soll   18.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   21.5 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   25.2 ºC
Betriebsart   Sparen

Heizkreis 2    20.3 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 2 Soll   18.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   20.3 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   25.3 ºC
Betriebsart   Sparen
X
X
X
X
X
X
X