Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
25.06.2024 - 11:07

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   ºC
Kesseltemperatur   65.04 ºC
CO2   18.10 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    0 kWh / Solarpumpe läuft

Solarpumpe   läuft
Kollektortemperatur   68.4 ºC
Solarspeicher   54.3 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   4.997 kWh
Solarertrag heute   0 kWh
Solarertrag gesamt   82995.752 kWh

Gastherme    Standby / 20.6 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  20.6 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   3452
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   31.0 ºC

Puffer    57 %

Pufferladung   57 %
Puffer Oben   64.83 ºC
Puffer Mitte   53.11 ºC
Puffer Unten   54.20 ºC

Heizkreis 1    22.0 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 1 Soll   18.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   22.0 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   27.4 ºC
Betriebsart   Sparen

Heizkreis 2    21.0 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 2 Soll   21.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   21.0 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   28.1 ºC
Betriebsart   Heizen
X
X
X
X
X
X
X