Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
16.09.2019 - 16:26

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   37.58 ºC
Kesseltemperatur   70.23 ºC
CO2   18.02 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    27 kWh / Solarpumpe läuft

Solarpumpe   läuft
Kollektortemperatur   81.5 ºC
Solarspeicher   73.1 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   5.625 kWh
Solarertrag heute   27.019 kWh
Solarertrag gesamt   44630.155 kWh

Gastherme    Standby / 25.6 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  25.6 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   1974
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   27.7 ºC

Puffer    100 %

Pufferladung   100 %
Puffer Oben   86.55 ºC
Puffer Mitte   85.56 ºC
Puffer Unten   86.16 ºC

Heizkreis 1    25.3 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 1 Soll   20.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   25.3 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   34.4 ºC
Betriebsart   Heizen

Heizkreis 2    22.9 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 2 Soll   20.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   22.9 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   35.0 ºC
Betriebsart   Heizen
X
X
X
X
X
X
X