Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
12.07.2020 - 14:49

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   36.11 ºC
Kesseltemperatur   48.93 ºC
CO2   18.00 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    28 kWh / Solarpumpe läuft

Solarpumpe   läuft
Kollektortemperatur   74.8 ºC
Solarspeicher   55.4 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   6.463 kWh
Solarertrag heute   28.963 kWh
Solarertrag gesamt   50874.901 kWh

Gastherme    Standby / 22.0 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  22.0 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   2166
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   27.5 ºC

Puffer    61 %

Pufferladung   61 %
Puffer Oben   64.37 ºC
Puffer Mitte   56.80 ºC
Puffer Unten   57.94 ºC

Heizkreis 1    25.4 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 1 Soll   20.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   25.4 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   29.1 ºC
Betriebsart   Heizen

Heizkreis 2    22.3 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 2 Soll   21.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   22.3 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   29.1 ºC
Betriebsart   Heizen
X
X
X
X
X
X
X