Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
12.11.2019 - 01:55

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   34.76 ºC
Kesseltemperatur   45.56 ºC
CO2   18.02 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    0 kWh / Solarpumpe aus

Solarpumpe   aus
Kollektortemperatur   3.7 ºC
Solarspeicher   52.1 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   0 kWh
Solarertrag heute   0 kWh
Solarertrag gesamt   45531.568 kWh

Gastherme    Standby / 3.8 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  3.8 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   1997
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   32.2 ºC

Puffer    41 %

Pufferladung   41 %
Puffer Oben   60.28 ºC
Puffer Mitte   61.40 ºC
Puffer Unten   27.75 ºC

Heizkreis 1    20.8 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 1 Soll   18.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   20.8 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   25.0 ºC
Betriebsart   Sparen

Heizkreis 2    20.2 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 2 Soll   18.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   20.2 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   22.7 ºC
Betriebsart   Sparen
X
X
X
X
X
X
X