Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
14.08.2020 - 16:17

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   37.97 ºC
Kesseltemperatur   52.06 ºC
CO2   18.00 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    30 kWh / Solarpumpe läuft

Solarpumpe   läuft
Kollektortemperatur   66.4 ºC
Solarspeicher   53.6 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   3.62 kWh
Solarertrag heute   30.997 kWh
Solarertrag gesamt   52255.751 kWh

Gastherme    Standby / 27.4 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  27.4 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   2166
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   28.7 ºC

Puffer    49 %

Pufferladung   49 %
Puffer Oben   63.21 ºC
Puffer Mitte   50.26 ºC
Puffer Unten   48.23 ºC

Heizkreis 1    26.4 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 1 Soll   20.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   26.4 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   31.1 ºC
Betriebsart   Heizen

Heizkreis 2    23.9 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 2 Soll   21.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   23.9 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   31.3 ºC
Betriebsart   Heizen
X
X
X
X
X
X
X