Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
01.10.2020 - 03:27

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   38.88 ºC
Kesseltemperatur   53.64 ºC
CO2   18.00 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    0 kWh / Solarpumpe aus

Solarpumpe   aus
Kollektortemperatur   10.4 ºC
Solarspeicher   47.1 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   0 kWh
Solarertrag heute   0 kWh
Solarertrag gesamt   53721.537 kWh

Gastherme    Standby / 10.9 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  10.9 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   2171
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   26.8 ºC

Puffer    46 %

Pufferladung   46 %
Puffer Oben   56.34 ºC
Puffer Mitte   55.06 ºC
Puffer Unten   45.52 ºC

Heizkreis 1    22.6 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 1 Soll   18.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   22.6 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   26.9 ºC
Betriebsart   Sparen

Heizkreis 2    20.7 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 2 Soll   19.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   20.7 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   26.8 ºC
Betriebsart   Sparen
X
X
X
X
X
X
X