Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
28.05.2022 - 12:36

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   37.33 ºC
Kesseltemperatur   52.60 ºC
CO2   17.93 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    15 kWh / Solarpumpe läuft

Solarpumpe   läuft
Kollektortemperatur   79.8 ºC
Solarspeicher   51.5 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   8.079 kWh
Solarertrag heute   15.767 kWh
Solarertrag gesamt   63888.047 kWh

Gastherme    Standby / 16.9 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  16.9 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   2942
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   30.0 ºC

Puffer    53 %

Pufferladung   53 %
Puffer Oben   64.57 ºC
Puffer Mitte   50.45 ºC
Puffer Unten   51.63 ºC

Heizkreis 1    23.5 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 1 Soll   18.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   23.5 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   27.5 ºC
Betriebsart   Sparen

Heizkreis 2    22.4 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 2 Soll   21.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   22.4 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   28.1 ºC
Betriebsart   Heizen
X
X
X
X
X
X
X