Heizungsstatus

Aktualisieren Desktop
23.08.2019 - 13:15

Biosmart    STANDBY /

Betriebsart  STANDBY
Rauchgastemperatur   36.02 ºC
Kesseltemperatur   45.54 ºC
CO2   18.02 %
Kesselladepumpe   0 %

Solaranlage    12 kWh / Solarpumpe läuft

Solarpumpe   läuft
Kollektortemperatur   80.2 ºC
Solarspeicher   53.0 ºC
Solarertrag der letzen Stunde   6.284 kWh
Solarertrag heute   12.836 kWh
Solarertrag gesamt   43865.435 kWh

Gastherme    Standby / 23.7 ºC

Betriebsart  Standby
Heizungpumpe   aus
Zirkulationspumpe   aus
Aussentemperatur  23.7 ºC
Brennerleistung   0 %
Brennerstarts   1974
Vorlauftemperatur soll   0 ºC
Vorlauftemperatur ist   27.5 ºC

Puffer    55 %

Pufferladung   55 %
Puffer Oben   60.68 ºC
Puffer Mitte   53.77 ºC
Puffer Unten   54.89 ºC

Heizkreis 1    25.4 ºC / 0 % / Sparen

Heizkreis 1 Soll   18.0 ºC
Heizkreis 1 Ist   25.4 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   28.2 ºC
Betriebsart   Sparen

Heizkreis 2    22.6 ºC / 0 % / Heizen

Heizkreis 2 Soll   20.0 ºC
Heizkreis 2 Ist   22.6 ºC
Mischerstellung   0 %
Vorlauftemperatur   28.3 ºC
Betriebsart   Heizen
X
X
X
X
X
X
X